Stowarzyszenie „ Aktywni tak samo” w Suwałkach.

Stowarzyszenie powstało w jesienią 2011 r., jako inicjatywa społeczna rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich przyjaciół.

Intensywne poszukiwania lokalu, spotkania z władzami Miasta Suwałk, przybliżanie istoty niepełnosprawności intelektualnej, zaowocowały podpisaniem w maju 2012 r. umowy użyczenia pomieszczeń o pow. 427 m 2 w lokalu należącym do Miasta Suwałk przy ul. Wojska Polskiego 9. Pierwszą umowę podpisano na okres 3 lat, a następnie przedłużono ją do 2028r.

Dzięki zaangażowaniu rodzin osób niepełnosprawnych, ich przyjaciół i znajomych w grudniu 2012 r. zakończyliśmy kapitalny remont parteru -nakładem pracy i środków pozyskanych przez nas w wysokości 170 000 zł.


Już w 2011 i 2012 r. wspieraliśmy osoby niepełnosprawne i ich rodziny poprzez organizację spotkań z władzami miasta, przeprowadzenie ankiety dotyczącej potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Z wynikami ankiety zapoznaliśmy pracowników Urzędu Miasta i Powiatowego Urzędu Pracy.


Należy wspomnieć, że z inicjatywy rodziców już w 2009 r. podjęto rozmowy i negocjacje z Urzędem Miasta, wskazując na konieczność i potrzebę stworzenia miejsca pobytu niepełnosprawnym absolwentom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach.


Od stycznia 2013 r. prowadziliśmy - jako wolontariusze, świetlicę dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób z zaburzeniami neurologicznymi. Pozyskaliśmy kolejne środki, które umożliwiły wyposażenie pracowni. Jednocześnie ubiegaliśmy się o zgodę na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy.


Przez okres 2 lat Przedsiębiorstwo SABO w Suwałkach użyczało nieodpłatnie Stowarzyszeniu „ Aktywni tak samo” swoich pomieszczeń - na siedzibę i miejsce spotkań. Dopiero w październiku 2013 r. siedziba Stowarzyszenia przeniesiona została do obiektu przy ul. Wojska Polskiego 9.


W dn. 04.03.2013 r. Prezydent Miasta Suwałk w wyniku konkursu powierzył nam realizację zadania publicznego „ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy– Dom Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” na okres 5 lat.


Od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. wyremontowaliśmy I piętro użyczonego obiektu, gdzie powstały nowe pracownie i mieszkania treningowe i zamontowana została winda dla osób niepełnosprawnych oraz nowa instalacja wentylacyjna.

Od 2013 r. uczestniczyliśmy w wielu imprezach organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspólnie z uczestnikami nowopowstałego ŚDS założyliśmy warzywniak, uczestniczyliśmy w II Targach Ekonomii Społecznej, w spotkaniach, szkoleniach , warsztatach ( zasięg ogólnopolski) przybliżając problemy osób niepełnosprawnych oraz istotę ich wspierania. Organizowaliśmy z inicjatywy ŚDS Turniej „ 2 godziny dla rodziny” – gry i zabawy sportowe; imprezy integracyjne oraz aukcje prac. Korzystając z gościnności Zajazdu „ Pod Strzechą „ w Krzywym , organizowaliśmy kilkakrotnie Piknik Rodzinny.

Od początku pamiętali o nas sponsorzy, którzy sowicie nas wspierali. W 2013 r.ozyskaliśmy od nich ok. 32 000 zł oraz wsparcie rzeczowe ( meble, telewizory, materiały remontowe, Xbox 360 z kinectem, i inne).


W 2014 r. uzyskaliśmy ponad 75 000 zł od sponsorów.

Ubiegamy się o ośrodki z budżetu państwa na rozwój infrastruktury (rozbudowa, mieszkania treningowe, winda!) i wspieranie osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz środowiska lokalnego.

  • Obecnie mamy swoją siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 9, wspieramy 42 rodziny i 48 osób niepełnosprawnych.

  • Od 2012 r. współpracujemy z wolontariuszami, innymi stowarzyszeniami, uczniami Szkoły Podstawowej nr 4, Liceum Ogólnokształcącego nr II i innymi.

  • W mediach, na spotkaniach, warsztatach, przybliżamy istotę niepełnosprawności intelektualnej mieszkańcom, urzędnikom, pracownikom służby zdrowia, przedsiębiorcom w celu oswojenia i pokonania lęków związanych z nieznanym.

  • W listopadzie planujemy zorganizowanie Konferencji „ Oswojeni z niepełnosprawnością intelektualną „ , o zasięgu ponadlokalnym, we współpracy z innymi organizacjami przy patronacie medialnym Prezydenta Miasta Suwałk.

  • Planujemy rozpocząć działania zmierzające do utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przejęcia i adaptowania do potrzeb osób niepełnosprawnych nowych pomieszczeń ( po internacie).


W dniu 07 listopada 2014 r. - Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W grudniu 2014 r. głównie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy , dokonaliśmy zakupu siedmioosobowego samochodu - Opel Zafira, .


W styczniu 2015 r. powołaliśmy do życia Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach którego działa Środowiskowy Dom Samopomocy i Mieszkania Treningowe, Ośrodek Wsparcia Rodziny ( w trakcie tworzenia), a w przyszłości mieszkania chronione i WTZ.

Również w styczniu oddaliśmy do użytku 4 mieszkania treningowe. To tu - od 5 do 6 osób niepełnosprawnych uczy się i zdobywa nowe kompetencje, wspomagające proces usamodzielniania się w różnych sferach życia codziennego.


Od 2015 r. wspieramy i organizujemy imprezy o charakterze integracyjnym oraz organizujemy pobyt osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom na turnusach rehabilitacyjnych.


Z inicjatywy prowadzonego przez nas Środowiskowego Domu Samopomocy – Dom Dziennego Pobytu w dniu 5 listopada 2015 r. zorganizowany został „ I Suwalski Przegląd Talentów Osób z Niepełnosprawnością – Hyde Park”. Na scenie zaprezentowało się 12 placówek , a imprezę obejrzało ok. 330 osób. Wydarzenie miało miejsce w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sfinansowane zostało dzięki sponsorom, darowiznom z 1% oraz pomocy rzeczowej i zaangażowaniu wolontariuszy. Impreza ma mieć charakter cykliczny.


Wszelkie działania, które podejmujemy uwzględniają naszą misję i są działaniami wynikającymi z zadań statutowych.


W kolejnych latach naszym celem jest:

  • pozyskanie i wyremontowanie 2 lokali, które przeznaczone zostaną na mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;

  • pozyskanie lokalu i środków na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i /lub Zakładów Aktywności Zawodowej ( lub ich odpowiednika).


W planach długoterminowych zamierzamy również uruchomić pensjonat, dom dla osób niepełnosprawnych z pobytem krótko i długoterminowym oraz z kompleksem przystosowanym do rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.


Realizacja podejmowanych przez nas zadań jest możliwa dzięki pomocy wielu życzliwych ludzi instytucji – zarówno finansowej, jak i rzeczowej. To sponsorzy – firmy i osoby indywidualne, dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dotacja z budżetu państwa, darowizny z czterech Mikołajkowych Turniejów Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego, Balu Charytatywnego Włócznia Jaćwinga, Balu Charytatywnego Przedsiębiorców , a od 2015 r. również dochód z 1% dla OPP i wielu innych inicjatyw – mają znaczący wpływ na zakres świadczonej przez nas pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.


Ponieważ brakuje słów, które mogą wyrazić naszą wdzięczność za okazaną pomoc, proszę aby zechcieli Państwo odnaleźć nasze podziękowania w postawach, nowych kompetencjach , w okazywanej radości, działaniach i wypowiedziach naszych niepełnosprawnych podopiecznych.


Serdecznie dziękuję 

Jolanta Łanczkowska

Prezes ZarząduWszelkie nasze działania można śledzić na bieżąco na facebooku: Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia „ Aktywni tak samo” w Suwałkach.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych